Szűrés

Kövess minket!

Facebook üzenőfali nyereményjáték szabályzat

Facebook üzenőfali nyereményjáték szabályzat

 

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Dekorozmár Kft (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Design Butik Webáruház Facebook oldalán futó üzenőfali „melyik mintát választanád! játék” vonatkozik. (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

 A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

 

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 1. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2021. március 15. – április 06. kedd éjfélig

Nyertesek száma: 1 fődíj és a részvevők 10% át díjazzuk 

 

Nyeremény:

Nyertes: minden játékos, aki a felhívás alapján kiválasztja a neki tetsző ékszer fajtáját ( karkötő, medál, gyűrű) és hozzá a számmal jelölt mintát.

Nyertes(ek) nyereménye(i): a webáruház kínálatából, a nyertes(ek)választása alapján, a kiválasztott ékszer a választott mintával.

 

A fődíj: A nyertes az általa választott minta és ékszer melle megkapja a teljes garnitúrát (egy db karkötő + egy db medál és egy db gyűrű 11250.-Ft értékben)

A nyertes 10% fejenként 2900- 4900 Ft értékben a választott ékszert kapja ajándékba

 

Eredményhirdetés: 2021. április 09. pénteken, videó felvétel keretében.

 

A játék menete: A játékosoknak a Dekorozmár Kft Design-Butik oldalán üzenő fali bejegyzés formájában megfogalmazott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk: Annyit kell tenned, hogy

- Kiválasztod a neked tetsző ékszert és hozzá számmal megjelölt mintát

- és töltsd fel az eredeti poszt alá a kedvencedet.

 

Egy ember csak egy hozzászólással játszhat.

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Dekorozmár Kft. DesignButik oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A minden hozzászólás esélyes megnyerni a versenyt.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

  

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A nyertes a posztolók közül kerül ki.

A nyerteseket a Szervező Facebook-on keresztül messengeren értesíti, a sorsolás időpontját követő 10 órán belül. Ha a nyertes hozzájárul, a nevét és nyereményét, a Dekorozmár Kft. Design-Butik Facebook oldalán közzétesszük.

 

Pótnyerteseket nem hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nemjogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A nyeremény átvétele személyesen a Dekorozmár Kft. pécsi irodájának helyszínén (7621 Pécs Nagy Flórián utca 10.) történik.

A vidéki nyerteseknek térítésmentesen postázzuk a nyereményét.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Nem pécsi nyertesek esetén a nyeremény jogosultságának az alapfeltétele, hogy a postázáshoz a nyertes megadja a postázási címet és nevet, valamint egyéb szükséges elérhetőséget.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

 

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az Adatkezelőnkívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk fel.

 

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az Adatkezelőnevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím,postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alattfelhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott külsős adatkezelők részére továbbítsa ugyanezen célra.

 

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

Amennyiben olyan kép kerül benevezésre a játékban, amelyen harmadik személy, vagy személyek is szerepelnek, az azonnali törlésre kerül, és a nevezést egy másik, szabályos fotóval lehet megismételni.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyébváltoztatásokra.

 Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.